لطفا صبر کنید...0%
مرکز خدمات فناوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر
مرکز خدمات فناوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر

رسیدن به محصول فناور و مورد نیاز صنعت توسط دانشگاه، نیازمند ایجاد چرخه منسجم و فرایندی مدیریت شده و سیستمی در اینخصوص میباشد. از طرفی پتانسل بالای اساتید نخبه و متخصص در دانشگاه صنعتی امیر کبیر به عنوان یکی از برترین دانشگاه های صنعتی کشور و از طرف دیگر نیاز به محصولات و پژوهش های کاربردی در صنعت، امکان ایجاد دستاوردی عظیم در حوزه فناوری های صنعتی را برای کشور نمایان میسازد. لکن دانشگاه صنعتی امیر کبیر با طراحی و ایجاد نظام لایه ای در ارتباط بین صنعت و دانشگاه در قالب "مرکز خدمات فناوری" از یک سو توانمندی،محصولات و زیرساخت های فنی ، اجرایی اساتید را توسط دفاتری که به هر استاد اختصاص یافته است ارائه مینماید و از سوی دیگر صنعت با ارتباط مستقیم و بدون واسطه با استاد ضمن بررسی کامل و آشنایی با توانمندی های اساتید،دانشجویان و گروه کاری اساتید محترم در دفاتر آنها، میتواند مسئله و نیاز خود را به صورت مسقیم برای دفتر فنی هر استاد بنا به موضوع محوری و فعالیت اساتید ارسال نموده و در کمترین زمان ممکن با ایجاد فضای گفتگوی طرفینی بین استاد و صنعت ،پروپوزال خود را دریافت نماید.

مرکز خدمات فناوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر

رسیدن به محصول فناور و مورد نیاز صنعت توسط دانشگاه، نیازمند ایجاد چرخه منسجم و فرایندی مدیریت شده و سیستمی در اینخصوص میباشد. از طرفی پتانسل بالای اساتید نخبه و متخصص در دانشگاه صنعتی امیر کبیر به عنوان یکی از برترین دانشگاه های صنعتی کشور و از طرف دیگر نیاز به محصولات و پژوهش های کاربردی در صنعت، امکان ایجاد دستاوردی عظیم در حوزه فناوری های صنعتی را برای کشور نمایان میسازد. لکن دانشگاه صنعتی امیر کبیر با طراحی و ایجاد نظام لایه ای در ارتباط بین صنعت و دانشگاه در قالب "مرکز خدمات فناوری" از یک سو توانمندی،محصولات و زیرساخت های فنی ، اجرایی اساتید را توسط دفاتری که به هر استاد اختصاص یافته است ارائه مینماید و از سوی دیگر صنعت با ارتباط مستقیم و بدون واسطه با استاد ضمن بررسی کامل و آشنایی با توانمندی های اساتید،دانشجویان و گروه کاری اساتید محترم در دفاتر آنها، میتواند مسئله و نیاز خود را به صورت مسقیم برای دفتر فنی هر استاد بنا به موضوع محوری و فعالیت اساتید ارسال نموده و در کمترین زمان ممکن با ایجاد فضای گفتگوی طرفینی بین استاد و صنعت ،پروپوزال خود را دریافت نماید.